Śledź nas na:Metateoria

Metateoria – teoria, która bada inne teorie, opisuje je; jest teorią jakiejś teorii.


"Meta" - oznacza to wszystko, co jest "poza" czyś lub kimś.


Metateoria:

 • Teoria posługująca się metajęzykiem i zajmująca się badaniem i opisywaniem teorii dedukcyjnej.

 • Teoria wyższego stopnia w stosunku do opisywanej; każda teoria, której przedmiotem jest pewna inna teoria.


K. B. Madsen wyróżnia metateorię w szerokim tego słowa znaczeniu, zajmującą się „teoriami naukowymi w ogóle” i uwzględniającą nauki:

 • przyrodnicze

 • społeczne i humanistyczne

 • metateorie szczegółowe, obejmujące teorie z zakresu tylko jednej nauki.


Wg S. Palki pedagogika teoretyczna powinna być:

 • metateorią wychowania, kształcenia, samokształcenia człowieka

 • dyscypliną odkrywającą i systematyzującą prawidłowości i niezmienniki wychowania, kształcenia i samokształcenia człowieka

 • dyscypliną analizującą i porządkującą dorobek naukowy pedagogik praktycznie zorientownych

 • dyscypliną względnie niezależną od doraźnych sytuacji światopoglądowych, kulturowych, ideologicznych


Podstawowa metateoria wychowania miałaby stać się subdyscypliną pedagogiki, która wyprowadziłaby te dyscyplinę z chaosu i nadałaby jej jednolity charakter naukowy.


Wg W. Brezinki metateoria wychowania jest stosowaną logiką teorii wychowania. Metateoria wychowania ma za zadanie:

 • zbadać istniejące teorie wychowania i stwierdzić, jakie legły u ich podstaw przesłanki i intencje oraz jak były te teorie budowane

 • poszukiwanie w niej wad i słabości powinno przyczynić się do stworzenia lepszej teorii


Krytyka metateorii:

 • Nie da się stworzyć jednej metateorii, która byłaby w centrum.

 • Nie da się stworzyć jednego metajęzyka.

 • Różnice między dyscyplinami naukowymi są tak duże, iż nie może wśród nich obowiązywać wspólne dla wszystkich kryterium naukowości.

 • Istnieją pewne granice nieporównywalności pewnych teorii.

 • Nie można wskazać kryteriów, które pozwoliłyby uznać jedne teorie za lepsze, a inne za gorsze.Zobacz także