Śledź nas na:Stanowiska wobec wartości - współczesne kierunki pedagogiczne

Transmisja kulturowa:


 • Ideologie transmisji kulturowej spoczywają na aksjologicznej przesłance względności społecznej – doktryny, w której wartości są względne, jaki i oparte na strukturach danej kultury i nie mogą być kwestionowane lub dalej uzasadnione.

 • Nie uznają zasad moralnych, ponieważ zrównują oni to, co byłoby godne, pożądane, z tym co jest obserwowalne przez naukę lub z tym, co jest pożądane.

 • Nie są zgodni co do dokładnego sformułowania ważnych zasad moralnych, ale uważają, że sformułowanie powinno koncentrować się wokół takich pojęć jak „największy dobrobyt” lub „sprawiedliwość jako równość”.

 • Nie są zgodni co do wyboru priorytetów pomiędzy zasadami, takimi jak „sprawiedliwość” i „największy dobrobyt”.

 • Uważają, że oceny moralne muszą być osadzone lub uzasadnione przez odniesienia do takiej właśnie sfery zasad.

 • Utrzymują, że pewne wartości lub zasady powinny być uniwersalne, i że są one odmienne od reguł dowolnej kultury.


Romantyzm:


 • Szacunek dla wolności dziecka oznacza przyznawanie mu maksymalnej wolności, dającej się pogodzić z wolnością innych, a nie odmową zajmowania się jego wartościami i zachowaniem.

 • Wolność nie jest uzasadniona jako zasada etyczna, lecz jako coś związanego z faktami psychologicznymi, prowadzącego do „zdrowia psychicznego i szczęścia”.

 • Romantyczne, wolnościowe ideologie oparte są na relatywizmie wartości i zaufaniu do błędu psychologa.

 • Ideologowie widzą wychowanie jako proces, którego intencją jest raczej szczęście dziecka i jego przystosowanie, niż konfrontacja dziecka z etycznymi i intelektualnymi problemami i zasadami, przed którymi staje sam pedagog.


Progresywizm:


 • Ideologia spoczywa na postulatach liberalizmu etycznego.

 • Stanowisko to odrzuca tradycyjne standardy i relatywizm wartości na korzyść ogólnych sadów etycznych.

 • Uznaje, że sądy wartościujące są etycznymi zasadami formułowanymi i uzasadnionymi metodami filozoficznymi, a nie metodą psychologiczną.

 • Etyczna pozycja liberalna postuluje aktywną stymulację rozwoju tych zasad u dzieci.

 • Szkoła liberalna uznaje, że zasady etyczne określają cele i środki wychowania.

 • Sumiennie angażują się w wychowanie moralne.Zobacz także